Skip to content
Намирате се в: Начало Новини Други новини Среща на "Спаси, дари на..." с ОС към ЦФЛД
Среща на "Спаси, дари на..." с ОС към ЦФЛД Печат Е-мейл
Автор Десислава Хурмузова   
21 февруари 2008
Вчера, 20.02.2008 г., имахме среща с членове на Обществения съвет към Център „Фонд лечение на деца”, осъществена по покана на председателя на съвета - проф. Черноземски. Присъстваха доц. д-р Евгени Генев - председател на Българската педиатрична асоциация, г-жа Баракова – говорител на Обществения съвет, д-р Добрев – директор на ЦФЛД и трима души от нашия екип.
На срещата обсъдихме предложения, изготвяни и допълвани в продължение на 8 месеца от екипа на „Спаси, дари на...”, свързани с промени в работата на ЦФЛД.

Ето какво предложихме:


1. Приемане и обявяване на крайни срокове за даване на отговор по постъпващите молби. Крайните срокове за отговор на молбите да са съобразени и тясно свързани с тежестта на клиничното протичане.
За спешните случаи с лоша прогноза, срокът да е 10 дни.
Другите, по-протрахирани и търпящи малко отлагане във времето-1 месец.

2. Опростяване, оптимизиране и прозрачност на процедурата:

2.1. Подаване само на една молба. Придвижването й да става по служебен път.

2.2. Да се въведе електронен входящ номер, за да има възможност за онлайн проследяване на движението на всяка молба, с посочени имена на служителите, при които се намира в момента, както и причината за престоя.

2.3. Протоколът за лечение в чужбина да се изготвя по служебен път.

2.4. ЦФЛД да поеме логистичната работа по намиране на оферти от клиниките в чужбина, посочени в протокол за лечение в чужбина и да се отчита пред ОС с цялата проведена кореспонденция със съответните клиники.
По правилник и сега това е задължение на ЦФЛД, но на практика, родителите сами се снабдяват с оферти. Например – Божидара Павлова, Георги Корфонозов, Симона Стойнова, Ивет Пешева, Георги Борисов, Наталия Димитрова и т.н.

2.5. Да се приемат крайни срокове за намиране на оферти от ръководството на ЦФЛД - 14 календарни дни. Офертите, осигурени от родители, дори и от клиники, непосочени в протокола на КЛЧ, след проверка в същите срокове, да се разглеждат наравно с другите.
2.6. Ръководството на ЦФЛД, заедно с дневния ред, който предоставя 5 дни преди заседанията на ОС, да представя и справка за всички налични молби, както и отчет какво е предприето по всяка една от тях. Така ОС ще бъде своевременно запознат и на своето заседание ще има възможност да дава указания по тяхното движение, както и да съдейства за преодоляването на евентуалните пречки.

2.7. Ръководството на ЦФЛД да дава отчет на ОС и след взимането на решение за отпускане на сумата за лечение до завръщането от лечение на съответното дете.
Досегашната практика показва, че взимането на решение от ОС е само средата на пътя. Трябва да се контролира срока за подпис от министъра, реалното заминаване на детето и то, в нужния за лечението срок, както и протичането на самото лечение.

Пример – ОС взе решение за финансиране на лечението на Ивет Пешева в Израел на 24 януари 2007 г., но парите реално бяха отпуснати 2 месеца и половина по-късно.
Тази година се повтаря същата ситуация. ОС взе решение за финансиране на продължаващо лечение в Израел на Ивет на 9 януари 2007 г. До момента, 19 февруари, родителите не са получили копие от решението на ОС, нито информация докъде е стигнала процедурата.

2.8. Всеки контакт на ръководството на ЦФЛД с родителите да бъде документиран. Така той ще става достояние на ОС, ще се избягват евентуалните недоразумения и ще се намалят възможностите за нерегламентирани контакти с корупционна насоченост.

2.9. Към точка 2.2. от "Обществен съвет - принципи, правила и критерии" да се добави:

в/ престой на детето и един придружител извън болницата, когато лечението го налага

2.10. В случай на започнало по спешност лечение в чужбина, децата да не бъдат изключвани от процедурата за финансиране.

3. При отпускане само на част от заявената необходима сума за лечение, приемане и оповестяване на критериите, по които е определен размерът й.

4. Публикуване на предоставените откази за финансиране, заедно с мотивите за това.

5. Отваряне на заседанията на Обществения съвет за родители, граждани и журналисти. В тридневен срок от провеждането на заседание на ОС, на сайта на фонда да бъде публикувана информация за разискваните въпроси и взетите решения.

6. ЦФЛД да представя в интернет страницата си ежемесечен публичен финансов отчет за изразходваните средства, включващ имена на одобрени за лечение в чужбина деца, заболяванията им, клиники в които се изпращат на лечение и размерът на финансирането им.

6.1. Публикуване на интернет страницата на ЦФЛД на всички фактури, които са изплатени със средства на Центъра.

6.2. ЦФЛД да предостави на обществото подробен отчет за 2007 год. с имена, отпуснати суми за лечение, фактури и болнични заведения, в които децата са изпратени на лечение.

7. По-ефективно използване на държавната субсидия, предназначена специално за Център "Фонд за лечение на деца", за да не се налага да се връща субсидията в бюджета в края на годината, при наличието на чакащи деца.
Да се закупуват имплантанти, протези, медикаменти.

8. Разширяване на обхвата от заболявания, чието лечение може да бъде финансирано от Център "Фонд за лечение на деца".

9. Изготвяне на стратегия за популяризиране на дейността и съществуването на Фонда сред лекарската гилдия в България. Запознаване с процедурата по кандидатстване, за да могат още самите лекари да насочват родителите.

20.02.2008 г. Екипа на „Спаси, дари на...”

Разговорът продължи повече от 2 часа, обсъдихме обстойно всяко предложение и срещнахме подкрепа и желание за оптимизиране на работата на ЦФЛД.
По два въпроса – подаване само на една молба и финансиране на извънболничен престой, когато лечението го налага, стана ясно, че трябва да се инициира промяна в постановлението, с което е учреден ЦФЛД и във Вътрешен правилник за дейността на ЦФЛД и да се гласува от Министерски съвет.
Ще направим необходимите постъпки тези два проблема да бъдат решени.
Във връзка с извънболничния престой ще се потърси съдействието на Министерство на външните работи. Когато се налага, МВнР да осигурява подслон на детето и придружителя му в базите на посолствата и мисиите ни в чужбина.

Получихме уверение, че всички постъпващи молби в ЦФЛД ще бъдат разглеждани на заседанията на ОС, а не само окончателно окомплектованите. Така членовете на ОС ще имат възможност да контролират и при необходимост да коригират работата на ръководството на ЦФЛД.
Имаме съгласието на представителите на ЦФЛД, че на сериозния проблем, който среща ръководството на ЦФЛД при намиране на оферти, и който води до голямо забавяне на лечението на децата, трябва да бъде търсено решение. По-голяма гъвкавост в процедурата би довела до чувствително намаляване на сроковете.
Ще се въведе електронен входящ номер, чрез който родителите ще проследяват статуса на молбата си.
На сайта на ЦФЛД ще има информация за имена на детето, дата на постъпване на молбата, дата на взимане на решение от ОС, гласувана сума, реално отпусната сума, както и коя инстанция е ангажирана по случая в момента.

Удовлетворени сме от срещата. Надяваме се сътрудничеството ни да продължи в интерес на навременното и успешно лечение на децата ни.
Ще продължим да наблюдаваме дейността на фонда и да сигнализираме Обществения съвет, когато се налага.

Обсъди във форума.
 
< Предишна   Следваща >

Използването на текстове, снимки, документи и всякаква друга информация, публикувана на сайта save-darina.org, може да бъде използвана само след писмено разрешение и задължително цитиране на източника.