Skip to content
Намирате се в: Начало
На вниманието на родителите на болни деца Печат Е-мейл
Съдържание на статията
На вниманието на родителите на болни деца
В случай, че детето ви се нуждае от лечение в чужбина
В случай, че детето ви се нуждае от лечение в чужбина, за което има клинична пътека в НЗОК
Ако заболяването на детето ви може да бъде лекувано в България, но няма клинична пътека или не се покрива изцяло от НЗОК
За родители, които предприемат благотворителна кампания за набиране на средства за лечение на детето си
Откриване на дарителска сметка
Във връзка с трансплантациите на хемопоетични стволови клетки
Във връзка с леченията чрез различни експериментални методи

В случай, че детето ви се нуждае от лечение в чужбина, за което има клинична пътека в НЗОК


Ако за лечението на детето ви има клинична пътека, можете да подадете заявление в НЗОК за издаване на Формуляр за планово лечение в друга държава от ЕС  - http://www.nhif.bg/web/guest/201
Исканията се подават на адрес:

София 1407
ул. “Кричим” №1
тел: 0800 14 800
факс: 02/ 96 59 111


Или в Районната здравноосигурителна каса.

КОМИСИЯТА РАЗГЛЕЖДА ИСКАНИЯ САМО НА ЛИЦА, ПОДАЛИ МОЛБИ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО.

Необходимите документи, които трябва да се подадат за разглеждане от комисията са:
1. Писмена молба от заинтересованото лице или от негов родител/настойник/попечител/пълномощник, съдържаща: пълното име и адрес на лицето (както и на родителя/настойника/попечителя/пълномощника); естеството на искането; телефонен/факс номер и адрес на електронна поща за връзка; дата и подпис; когато молбата се подава от пълномощник, към нея се прилага и копие на пълномощното.
2. Копие от документ за самоличност на лицето (лична карта; паспорт, акт за раждане).
3. Актуална медицинска документация, удостоверяваща заболяването и поставената диагноза; проведено до момента на подаване на молбата лечение и терапия (в случай, че има); заключения (препоръки) от медицински специалисти, обосноваващи необходимостта от лечението, за което се иска издаване на разрешение.
4. Документ, издаден от лечебно заведение в съответна държава членка, потвърждаващ, че лечението, за което се иска разрешение, ще бъде проведено в това заведение срещу представяне на европейски формуляр за планово лечение в чужбина, период на провеждането му (начална и крайна дата), както и че лечението на съответното заболяване е част от обществената им система на здравеопазване, ориентировъчната цена на лечението срещу представяне на европейски формуляр за планово лечение в чужбина.
5. Други документи, относими към искането (напр. становища на медицински специалисти по повод провеждане на лечение, за което се иска разрешение).
Всички документи, свързани с искането, следва да бъдат на български език. В случай, че са представени документи на чужд език, същите следва да бъдат придружени със заверéн превод на български език.

При разглеждане на искането комисията проверява предпоставките за неговата допустимост:
1. Липса на влязъл в сила индивидуален административен акт - заповед на директора на НЗОК за издаване на разрешение или отказ от издаване на разрешение на същото лице за същото лечение.
2. Липса на висящо административно производство със същия предмет, пред същия орган и с участието на същата страна, независимо дали е във фазата на издаване или оспорване.
3. Наличие на въпрос от компетентност на друг орган, когато актът не може да бъде издаден без предварителното решаване на този въпрос.
4. Дееспособност на лицето, което иска да му бъде издадено разрешение.
5. Наличие на правен интерес на лицето, което иска да му бъде издадено разрешение.

Когато комисията установи, че искането е допустимо, извършва проверка на здравноосигурителния статус на лицето.
В случай, че лицето е с прекъснати здравноосигурителни права, комисията изготвя мотивирано предложение до управителя на НЗОК за постановяване на отказ за издаване на разрешение за лечение в друга страна членка.

Разрешение за получаване на лечение на територията на друга държава членка на Европейския съюз, за сметка на НЗОК, се издава, когато въпросното лечение е сред обезщетенията, предвидени в законодателството на Република България и заплащани чрез системата на задължителното здравно осигуряване, и когато лицето не може да получи лечението в рамките на обичайно необходимото време за получаването му в Република България, като се има предвид текущото здравословно състояние и вероятното развитие на болестта.
Преценката за горното се извършва от националните консултанти по съответните заболявания, и от председателите на съответните научни дружества, които дават писмени становища относно основателността на предявените искания – в съответствие с тяхната експертна медицинска преценка за състоянието на всеки пациент и възможността/невъзможността за провеждане на лечението в разумен медицински срок, в България.

Издадените формуляри S2 покриват само стойността на лечебните дейности. За сметка на пациента остават разходите за транспорт, за настаняване на хотел или общежитие, разходите за придружител, разходите за избор на лекар/екип, разходите извън стандартното настаняване в лечебното заведение, както и законово регламентираните доплащания от пациентите, които се заплащат и от местните осигурени лица.Сроковете, в който трябва да получите отговор на молбата за Формуляр S2:

НАРЕДБА № 14 от 19 април 2007 г. за реда за издаване на документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност - посочените членове се отнасят и за формуляр E112/S2
Чл. 22. (1) Заявления за издаване на удостоверения по чл. 17, ал. 1 се препращат в 2-дневен срок от подаването им в централното управление на НЗОК.
(2) Заявленията по ал. 1 се разглеждат в 10-дневен срок от постоянна комисия в НЗОК, която изготвя мотивирано предложение до директора на НЗОК за издаване или отказ за издаване на удостоверението.
(3) Комисията по ал. 2 се създава със заповед на директора на НЗОК.
(4) Когато в заявлението по ал. 1 са визирани обезщетения в натура от обхвата на чл. 82 от Закона за здравето, НЗОК го препраща в 3-дневен срок от подаването му в Министерство на здравеопазването.
(5) В случаите по ал. 4 министърът на здравеопазването дава писмено съгласие до НЗОК за издаване или отказ за издаване на удостоверението в 10-дневен срок от получаване на заявлението.
Чл. 23. (1) Удостоверенията или отказите за издаване на удостоверение се връчват на заинтересуваните лица по реда на чл. 61 от Административно-процесуалния кодекс или се изпращат на съответната институция при спазване на указанията, посочени в съответния Е-формуляр.
(2) Отказът за издаване на удостоверение може да се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс.


Непроизнасянето в срок от НЗОК е мълчалив отказ по смисъла на АПК и подлежи на обжалване пред Софийски административен съд /САС/, по реда на АПК.

Не се колебайте да подадете веднага жалба в Административния съд! При мълчалив отказ по АПК има срок за обжалване - един месец, считано от датата, когато изтича срокът за издаване на акта! 
< Предишна   Следваща >

Изпрати картичка

Advertisement

Използването на текстове, снимки, документи и всякаква друга информация, публикувана на сайта save-darina.org, може да бъде използвана само след писмено разрешение и задължително цитиране на източника.