Skip to content
Намирате се в: Начало
На вниманието на родителите на болни деца Печат Е-мейл
Съдържание на статията
На вниманието на родителите на болни деца
В случай, че детето ви се нуждае от лечение в чужбина
В случай, че детето ви се нуждае от лечение в чужбина, за което има клинична пътека в НЗОК
Ако заболяването на детето ви може да бъде лекувано в България, но няма клинична пътека или не се покрива изцяло от НЗОК
За родители, които предприемат благотворителна кампания за набиране на средства за лечение на детето си
Откриване на дарителска сметка
Във връзка с трансплантациите на хемопоетични стволови клетки
Във връзка с леченията чрез различни експериментални методи


Във връзка с лечението чрез вливки на хемопоетични стволови клетки

Във връзка с трансплантациите на собствени стволови клетки при деца със заболявания на ЦНС, инициативата "Спаси, дари на..." уведомява родителите за следното:

През месец август 2008 год. Министерство на здравеопазването определи автотрансплантациите с хемопоетични стволови клетки при заболявания на ЦНС за противоречащи на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки (Обн. ДВ бр.83/2003 г., изм. ДВ бр.88/2005 г., изм. ДВ бр.71/2006 г.) и Наредба № 6/2007 г. за Медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки (Обн. ДВ бр. 23/2007 г.) и забрани извършването им в Република България.

Основание за тази забрана са:
Т.3.1. от Стандарта, където е указано, че "Трансплантация на тъкани и клетки се извършва само по научно утвърдени медицински методи с доказан положителен ефект".
Вземането на клетки за трансплантация е разрешено само "когато съществуват неоспорими доказателства, че органите, тъканите и клетките са предназначени за присаждане, което ще се извърши съгласно научно утвърдени методики с доказан положителен лечебен ефект", както е посочено в т.19.3 и т.55 от Стандарта.

Т.31.4 от Стандарта, където е посочено, че "присаждането на хемопоетични стволови клетки (вкл. автотрансплантация) може да се извършва само на пациенти с вродени или придобити заболявания на хемопоетичната система; присаждане на хемопоетични стволови клетки може да се извършва и при пациенти с медикаментозна или друга интоксикация, която е довела до тежко нарушение на функцията на хемопоетичната система".
Трансплантацията на стволови клетки (автоложна и алогенна) е утвърдена в клиничната практика в областта на онкологията, особено в онкохематологията. Останалите области на прилагане са в ранен експериментален стадий.
Терапевтичните възможности на алогенната трансплантация на хемопоетични стволови клетки за лечение на заболявания на ЦНС не са подкрепени с доказателства - липсват независими, проспективни, рандомизирани и достатъчно дългосрочни многоцентрови проучвания, които показат изяснен профил на ефективност и безопасност, и достатъчно убедителна ефективност, за да се допусне прилагането на този лечебен метод в клиничната практика.
Следователно, всяко прилагане на този експериментален лечебен метод следва да се извършва по правилата за провеждане на клинично проучване, в съответствие със законовата уредба на Р. България и всички европейски и международни изисквания за клинични изпитания на нови лекарствени средства и нови терапевтични методи.
Съгласно посоченото по-горе, не е допустимо да се извършва трансплантация на хемопоетични стволови клетки при заболявания на нервната система, вкл. и при травми, освен от изрично оторизирани лечебни заведения, в рамките на провеждане на експерименти, когато задължително следва да се съблюдават изискванията на чл. 197, 198, 201 и 203 от Закона за здравето.


Инициативата „Спаси, дари на...”, придържайки се към законите на Република България, прекратява подкрепата и популяризирането на кампании за набиране на средства за трансплантация на стволови клетки на деца със заболявания на ЦНС, докато се считат за незаконни от българските медицински власти.

Препоръчваме на родителите, които желаят на децата им да бъде прилагано такова лечение, да се обединят и да насочат усилията си към изясняване и разрешаване на съществуващия проблем с отговорните институции - Министерство на здравеопазването и Агенция по трансплантации.


 
< Предишна   Следваща >

Изпрати картичка

Advertisement

Използването на текстове, снимки, документи и всякаква друга информация, публикувана на сайта save-darina.org, може да бъде използвана само след писмено разрешение и задължително цитиране на източника.