Skip to content
Намирате се в: Начало Въпроси и Отговори
Въпроси от МЗ и отговорите на директора на ЦФЛД Печат Е-мейл
Автор Екип на сайта   
10 май 2016

1. Защо не сте изпълнили задължението си по чл. 9, ал. 2 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността и не сте уведомили или представили в Министерството на здравеопазването до два работни дни от издаването им издадените Ви за периода от 01.01.2014г. до 15.08.2015г. болнични листа, както следва: от 14.07.2014г. до 12.08.2014г. (30 дни); от 19.03.2015г. до 25.04.2015г. (38 дни); от 26.04.2015г. до 25.05.2015г. (30 дни); от 26.05.2015г. до 24.06.2015г. (30 дни); от 25.06.2015г. до 24.07.2015г. (30 дни) и от 25.07.2015г. до 23.08.2015г. (30 дни)?
Отговор: Изпълнил съм задължението си по чл. 9, ал. 2 от Наредбата за медицинската експертиза да представя болничните листове или да уведомя работодателя до два работни дни от издаването на всеки болничен лист. Не е налице задължение по чл. 9, ал. 2 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността, тъй като същата е отменена с параграф единствен на заключителната разпоредба на Постановление № 87 от 5 май 2010г. за приемане на Наредба за медицинската експертиза – ДВ, бр. 36 от 2010г. Доколкото разпоредбата на чл. 9, ал. 2 от Наредбата за медицинската експертиза възпроизвежда текста на чл. 9, ал. 2 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността (отм.) почти дословно, съм изпълнил задължението си по действащата нормативна уредба. На следващо място, е необходимо да се подчертае, че мой работодател е Център „Фонд за лечение на деца“ по реда на чл. 61, ал. 2 КТ, вр. §4, т. 1 ДР на КТ. Последното се подкрепя от Решение № 2401 от 09.04.2015г. по гр.д № 1718/2015г. на Софийски районен съд, както и Тълкувателно решение № 1 от 30.03.2012г. по тълк.д. № 1/2010г., ОСГК ВКС. Въз основа на горното липсва основание да представям пред министъра на здравеопазването, още по-малко пред Министерството на здравеопазването издадените ми болнични листове. За пълнота следва да се посочи, че изпълнявам настоящата си длъжност от 13.08.2014г., от което е видно, че в периода 14.07.2014г. – 12.08.2014г. е невъзможно да съм бил в отпуск при временна нетрудоспособност при работодателя Център „Фонд за лечение на деца“.

2. Посочете основанието и мотивите, с които сключихте Допълнително споразумение № 68/17.03.2015г. към Трудов договор № 7/17.05.2011г. и възложихте на Катерина Котева да изпълнява функциите на директор на ЦФЛД, без да сте орган по назначаване на директора на ЦФЛД.
Отговор: Изпълнението на функциите на директор са възложени на служителя Катерина Котева със Заповед № 067 от 17.03.2015г. с правно основание чл. 8 от Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“, според който функциите на директора в негово отсъствие се изпълняват от определен от него със заповед служител на фонда за всеки конкретен случай и за срока на отсъствието му. Цитираното Допълнително споразумение № 68/17.03.2015г. към Трудов договор № 7/17.05.2011г. е с правно основание чл. 119 от Кодекса на труда и е насочено към изменение на трудовия договор за определено време.

3. Защо сте разпоредили със средства от бюджета на ЦФЛД да се финансират чуждоезикови обучения на служители, които по длъжностни характеристики следва да владеят чужд език, както и на лице на длъжност „счетоводител“, за която владеенето на чужд език не се изисква?
Отговор: Чл. 228а от Кодекса на труда въвежда задължение за работодателя да осигурява условия за поддържане и повишаване професионалната квалификация на работниците и служителите. От друга страна, чуждоезиковите обучения на служителите, които по длъжностна характеристика следва да владеят чужд език, са били за втори чужд език. Това, че по длъжностна характеристика за длъжността „счетоводител“ не се изисква владеенето на чужд език, не означава, че за нуждите на производствения процес липсва такава необходимост. В този смисъл не е пречка на длъжността „счетоводител“ да се финансира чуждоезиково обучение с оглед на факта, че първичните счетоводни документи, изготвени от болниците, са на съответния чужд език. Разходите за чуждо езиково обучение на служители в абсолютна стойност са незначителни спрямо общите разходи, а в същото време владеенето на чужд език има обективна последица подобряване и оптимизиране на работата и в този смисъл разходът е напълно оправдан от управленска гледна точка.

4. Защо сте допуснал Системата за финансово управление и контрол в ЦФЛД да не функционира адекватно и в съответствие с изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор?
Отговор: Не съм допуснал Системата за финансово управление и контрол в Център „Фонд за лечение на деца“ да не функционира адекватно и в съответствие с изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор. Напротив, същата функционира адекватно и в съответствие с изискванията на закона. Същата е изработена с участието на Сметната палата на Република България. Следва да се има предвид, че горните обстоятелства нееднократно са били предмет на проверка от различни компетентни органи.

5. На какво нормативно основание сте издал заповеди, с които сте командировал в други държави лекари – служители на лечебни заведения, вкл. и със задача да преминат обучение или специализация? Лекарите са командировани с право на дневни пари – по 35 Евро на ден, средства за нощувки в размер на 130 Евро на ден, билети за пътуване със самолет. С какви мотиви сте наредил разходите за командировка да са за сметка на ЦФЛД, като същите да се отчетат по Параграф 10-98 „Лечение на деца“ и да се изискват от Министерството на здравеопазването“
Отговор: Изпращането на български лекари в чужбина при лечението на финансирани от фонда деца се основава на изрични решения на Обществения съвет за всеки отделен случай, които са обвързващи за директора. Българските лекари са били изпращани в случаите, когато това е било необходимо с оглед състоянието на конкретния пациент при наличие на необходимост да бъде придружен от лекар. Следва да се обърне внимание, че българските лекари са изпращани в чужбина и за да участват в провежданите лечебни процедури, в резултата на което придобиват опит и впоследствие се създава възможност лечебни процедури от същия вид да се извършват в Република България без да е необходимо децата да бъдат насочвани за лечение в чужбина.


6. Защо в неспазване на чл. 28, ал. 8 от Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“ през 2015г. не сте сключил едногодишни граждански договори с всички външни експерти от Списъка на външни експерти с медицинско образование, които подпомагат дейността на ЦФЛД?
Отговор: В изпълнение на чл. 28, ал. 8 от Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“ са сключени граждански договори с всички външни експерти, които подпомагат дейността на Център „Фонд за лечение на деца“.

7.  Защо през 2015г. не сте разпределял за доклад постъпилите заявления между всички външни експерти с еднаква квалификация от Списъка на външни експерти с медицинско образование, които подпомагат дейността на ЦФЛД?
Отговор: В действащата нормативна уредба и по специално в Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“ липсва задължение да разпределям за доклад постъпилите заявления между всички външни експерти. Напротив, определянето на външен експерт по всяко заявление при условията на чл. 33 от Правилника е в дискреционната власт на директора. За пълнота следва да се отбележи, че с оглед прозрачността и елиминирането на евентуален конфликт на интереси по решение на Обществения съвет по заявленията се определят външни експерти, различни от изпращащия лекар от съответното болнично заявление в Република България, където е предложено да се извърши лечението, за което е поискано финансово подпомагане.

8. Съгласно Правилника за дейността и организацията на работа на ЦФЛД, външните експерти от Списъка на външни експерти с медицинско образование, които подпомагат дейността на ЦФЛД, не могат да бъдат членове на контролни и управленски органи на производители, вносители и търговци на лекарствени продукти, медицински изделия и апаратура. Има ли в Списъка на външни експерти с медицинско образование, които подпомагат дейността на ЦФЛД лица, които не отговарят на посочените изисквания?
Отговор: Всички външни експерти от Списъка по чл. 28, ал. 1 от ПДОРЦФЛД са подали декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 28, ал. 4 от ПДОРЦФЛД при сключването на договора по чл. 28, ал. 8 от ПДОРЦФЛД.

9. Издавал ли сте решения за финансиране на експериментални методи на лечение на деца?
Отговор: Не.

10. Защо за периода от 24.06.2015г. до месец септември 2015г. сте издал 374 решения без наличие на протоколи от заседанията на Обществения съвет, в които се съдържат предложенията на Съвета – основание за издаване на решение?
Отговор: Твърдението, че за периода 24.06.2015г. до месец септември 2015г. съм издал 374 решения без наличие на протоколи от заседания на Обществения съвет не отговаря на истината. За всяко заседание е изготвен протокол по реда на чл. 42, ал. 1 от Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“.

11. Защо сте допуснал досиетата на заявленията за подпомагане да се поддържат в несъответствие с издадената от Вас заповед за съдържанието им?
Отговор: Не съм допуснал досиетата на заявленията за подпомагане да се поддържат в несъответствие с издадената заповед за съдържанието им. Досиетата се поддържат в съответствие със заповедта.

12. Защо сте издал решения, които са в несъответствие с нормативно установените изисквания и не съдържат всички изискуеми и задължителни реквизити – размер на отпусканата парична сума и нейните компоненти: лечебното заведение, в което ще се извърши диагностицирането/лечението; срока, в който ще бъдат извършени съответните медицински процедури или друго подпомагане; името на придружителя, чийто престой се финансира от ЦФЛД?
Отговор: Не съм издал решения, които са в несъответствие с нормативно установените изисквания. Следва да се има предвид, че в действащата нормативна уредба липсва изискване за посочване на името на придружителя.  Подобен прочит на нормата на чл. 43, ал. 1 от ПДОРЦФЛД представлява превратно тълкуване. В цитираната разпоредба се предвижда, че решението следва да съдържа „евентуален придружител“, което означава, че решението трябва да съдържа данни относно отпуснато подпомагане по чл. 3, ал. 3 от ПДОРЦФЛД и в никакъв случай не се съдържа задължението за поименно посочване на придружителя.

13. Посочете мотивите, с които без наличие на правно основание и без да притежавате необходимата компетентност, за периода от 01.01.2014г. до 15.08.2015г. сте издал Формуляри S2 на обща стойност 7 603 445,89 лева.
Отговор: Посредством формуляр S2 за три години на държавата са спестени 44 мил. лв. За същия период няма решение на Министерството на здравеопазването относно издаването на формуляра. С формуляра се улеснява дейността по лечение на българските деца в чужбина в страните – членки на Европейски съюз. Формулярът се издава от години с мълчаливото съгласие на Министерството на здравеопазването. През последните няколко години в Център „Фонд за лечение на деца“ са извършени множество проверки от различни органи, като не са налице констатирани нарушения по отношение на издаване на формуляра S2.

14. Защо сте допуснал значителни несъответствия при издаване на Формуляри S2 – издаване на повече от един формуляр за един и същ период от време; издаване на формуляри за период преди датата на издаване на формуляра; издаване на формуляри за продължителен период от време, без конкретно посочване на медицинските дейности, за които те се издават?
Отговор: Въпреки твърде общата формулировка на въпроса, която не позволява да се ориентирам в параметрите на обвинението, не са допуснати твърдените несъответствия. Ако такива бяха налице, формулярите нямаше да бъдат приети от лечебните заведения в страните от Европейския съюз.


15. Издавал ли сте решения за финансиране на медицински дейности в чужбина в случаи, когато са налице обективни данни, че посочените дейности могат да бъдат осъществени в България? Допуснал ли сте да бъдат издадени формуляри за заплащане на дейности, които са включени в обхвата на задължителното здравно осигуряване и следва да бъдат издадени от компетентния орган – НЗОК?
Отговор: Такива решения не са издавани. Следва да се има предвид, че регламентираното в Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“ производството по издаването на решение се спазва стриктно. Решенията се основават на доклади по чл. 34 от ПДОРЦФЛД. Заявленията се разглеждат от Обществения съвет, който прави предложения по всяко заявление. Директора действа при условията на обвързана компетентност, като въз основа на предложенията на съвета издава решения за организационно и финансово подпомагане или прави мотивирани откази. По втората част на въпроса следва да се отбележи, че НЗОК не заплаща транспорта в двете посоки и престоя на пациента и един негов придружител в чужбина, което на практика лишава от смисъл и практическо приложение издаденото разрешение за лечение в чужбина.

16. Сключвал ли сте договори за услуги на стойност, за които сте бил длъжен да приложите разписаните в Закона за обществените поръчки процедури и да възложите изпълнение на услугата посредством прилагане на процедура по Закона за обществените поръчки?
Отговор: Не съм сключвал договори за услуги на стойност, за които да съм бил длъжен да приложа разписаните в Закона за обществените поръчки процедури и да възложа изпълнение на услугата посредством прилагане на процедура по Закона за обществените поръчки. Липсва и произнасяне в този смисъл на компетентен орган.

17. Сключвал ли сте договори за дейности, които ЦФЛД не следва да осигурява и съответно да финансира за своите заявители, в които липсва ясно и недвусмислено разписана цена на договора? Заплащал ли сте на изпълнители дейности, които не са включени в предмета на договорите?
Отговор: Въпросът е неясен. Доколкото съм в състояние да го разбера, отговарям отрицателно. Предметът и характерът на някои договори не позволява посочването на цена в абсолютна стойност, а и цената не е задължителен елемент на договора.

18. Защо сте допуснал в нарушение на Закона за обществените поръчки при организацията на процеса по възлагане на обществени поръчки да не се извърши планиране на обществените поръчки за всяка следваща година?
Отговор: Няма правна разпоредба в Закона за обществените поръчки, която да задължава възложителя да планира възлагането на обществените поръчки за следващата година. В този смисъл категорично не съм допуснал нарушение на Закона при организацията на процеса по възлагане на обществените поръчки с възложител Център „Фонд За лечение на деца“. Ако сте се изразили неточно и сте имали предвид задължението, произтичащо от чл. 8б от ЗОП, Ви уведомявам, че съм го изпълнил и съм утвърдил Правила за реда и организацията на възлагане на обществени поръчки. Следва да имате предвид, че Център „Фонд за лечение на деца“ обявява и провежда ежегодно една единствена процедура на възлагане и винаги възлагането е чрез открита процедура, без използването на съкратени срокове при нейното провеждане, поради което не е необходимо предварително обявление за нея.

19. Защо в неспазване на разпоредбата на чл. 44, ал. 10 от Закона за обществените поръчки, не сте изпращал обобщена информация за всички разходвани средства във връзка с обществените поръчки през 2014г.?
Отговор: Съгласно чл. 44, ал. 10 от ЗОП, възложителите изпращат в АОП обобщена информация по образец за възложените от тях през предходната година обществени поръчки на основание чл. 3, ал. 1, във връзка с чл. 14, ал. 4 и ал. 5 от Закона. Уведомявам Ви, че през 2014г. Център „Фонд за лечение на деца“ не е възлагал обществени поръчки по този ред, поради което не възниква задължението да се предоставя обобщена информация в АОП.

20. Защо през 2013г. и 2015г. сте сключил договори за наем с Маргарита Мунос за предоставяне за временно ползване на апартаменти в гр. Париж, Франция, без в договора да е посочена площта на имотите – предмет на договора, което има отношение към формиране размера на наема, и без да е извършен анализ на нуждата от недвижимия имот и проучване на възможностите за наемане на имот? Защо по договорите са извършени разходи съответно от 171 983,68 лв. по първия договор и от 83 083,70 по втория договор без да е осъществен предварителен контрол за законосъобразност при сключване на договорите, без контролни листове за поемане на финансово задължение преди сключване на договорите, както и без наличие на контролни листове за всеки извършен разход?
Отговор: Неоснователно е да се твърди, че площта на имота има отношение към формиране на размера на наема. Твърденията, че не е извършен анализ на нуждата от недвижимия имот и проучване на възможностите за наемане на имот не отговаря на истината. Проучването е направено, от което се установи, че договорената наемна цена е най-ниска за гр. Париж, Франция. Осъществен е и предварителен контрол за законосъобразност. Неверни са и останалите обвинения. Плащанията по договорите са изрядни и редовни и съдържат всички задължителни атрибути.

 
Използването на текстове, снимки, документи и всякаква друга информация, публикувана на сайта save-darina.org, може да бъде използвана само след писмено разрешение и задължително цитиране на източника.