Skip to content
Намирате се в: Начало Съвети за дарители
Съвети за дарители Печат Е-мейл
Поучени от опита и грешките си през 5-те години активна работа за инициативата „Спаси, дари на...”, и водени от дълбокото убеждение, че даряването във всичките му форми е най-ценният човешки порив, а всяка дарена стотинка и лев - най-скъпите пари, със съветите по-долу искаме да помогнем на повече хора да даряват така, че от хуманния им жест не само да има реална полза, но и всички участници в дарителския процес да чувстват удовлетворение.

Опити за измама има и винаги ще има. От нас като общество зависи да останат неуспешни.
Отказът от участие в дарителски акции след „ужилване” и огорчението от благотворителността по принцип не е работещо решение, защото означава своеобразна победа на измамниците. От разрушеното доверие губят единствено нормалните и честни хора.
Това може да бъде избегнато сравнително лесно, ако към дарителския акт се подходи с необходимата отговорност и внимание. Много хора не искат да се задълбочават в подробности около каузата, за която са потърсени за помощ. Страхуват се от болката, която може да изпитат, навлизайки в дълбочина в проблема.
Да, излишно е да отричаме – когато човек се ангажира в една кауза истински, със сърце и разум, има и болка. Изисква и повече усилия, отколкото просто да изсипеш тежащите в джоба ти стотинки в някоя касичка или в нечия протегната ръка.
Но цената си струва, в това сме сигурни.

Съветите ни се отнасят за дарения за индивидуални кампании за лечение:

1. Никога не давайте пари на ръка. Нито на улицата, когато настойчиво ви подадат картичка, нито когато ви позвънят на вратата вкъщи или в офиса, независимо дали молителят действа сам или представлява фондация. При всички случаи става въпрос за измама и спекулация.
Обърнете внимание, че за картичката (билетчето) винаги ще ви поискат около 2 лева. Това е така, защото измамите до 2 лв. се считат за нищожни и не се преследват от българското законодателство.
Дарявайте само по банков път и/или чрез ДМС (вижте т. 3). Навсякъде в цивилизования свят даренията (за всякакви каузи, не само за болни) се извършват единствено по банков път, затова настоятелно ви съветваме да използвате този начин.
 
Продължава...
 
Данъчни облекчения при дарение Печат Е-мейл

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Глава четвърта. Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 се намалява с направени през годината дарения:
1. (изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) до 5 на сто, когато дарението е в полза на:
а) здравни заведения по чл. 21, ал. 2, т. 1 - 3 от Закона за здравето;
б) лечебни заведения;
в) (изм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г.) специализирани институции за предоставяне на социални услуги съгласно Закона за социално подпомагане, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд "Социална закрила" към министъра на труда и социалната политика;
г) специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, съгласно Закона за народната просвета;
д) детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии;
е) бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството;
ж) регистрирани в страната вероизповедания;
з) специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания;
и) Българския Червен кръст;
к) културни институти, читалища, както и за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна;
л) юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството;
м) (доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници";
н) комуни за лечение на наркозависими;
о) (нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).

2. до 15 на сто за дарение за културата;

3. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) до 50 на сто, когато дарението е в полза на Център "Фонд за лечение на деца" и/или Център "Фонд за асистирана репродукция".

(2) Общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи по ал. 1.

(3) Когато дарението е в непарична форма, неговият размер е цената на придобиване, отразена в документите за придобиване на предмета на дарението от дарителя, ако придобиването е станало до три месеца преди датата на дарението. В останалите случаи размерът на дарението е пазарната цена към датата на предоставяне на предмета на дарението.

(4) За дата на извършване на дарението се смята датата на придобиване на дарението от дареното лице по смисъла на чл. 11.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., нова - ДВ, бр. 32 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Данъчно облекчение за дарения се ползва и за дарения, направени в полза на идентични или сходни на изброените в ал. 1 лица, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Продължава...
 

Използването на текстове, снимки, документи и всякаква друга информация, публикувана на сайта save-darina.org, може да бъде използвана само след писмено разрешение и задължително цитиране на източника.